Opgave skrivning

Dokumentation

Dokumentationer er mindre opgaver der er beregnet til at behandle afgrænsede emner eller problemstillinger. I dokumentationer er vægten lagt på behandlingen af emnet, og at man viser forståelse for den teori og anvendelse i praksis af emnet/problemstillingen.

En dokumentation har følgende opbygning:

 • Titel (forside)
 • Forsiden skal indeholde:

  • Opgavens titel (emne?)
  • Hvem der har lavet den: Fulde navn, klasse og studienr.,
  • fag og evt. vejledere samt
  • antal anslag/normalsider (2400 anslag inkl. mellemrum)

 • Indholdsfortegnelse
 • Indholdsfortegnelsen skal indeholde alle kapitler, afsnit og bilag i emneopgaven. Indholdsfortegnelser skal indsættes ved hjælp af funktioner i tekstbehandleren og bør derfor anvendes.

 • Formål
 • Formålet indeholder en kort beskrivelse af emnet, problemstillingen og/eller de spørgsmål der bliver behandlet. Man kan med fordel vente med at skrive denne afsnit til sidst. Så ved man hvad man har skrevet, og man kan være mere "klar" i det man skriver

 • Teori
 • Teorigennemgangen er en fyldestgørende gennemgang af den teori og viden der er om emnet, problemstillingen eller de spørgsmål man arbejder med. Her skal man gennemgå relevante fagudtryk, faglige fremgangsmåder (f.eks. formler).

  Teoriafsnittets længde skal tilpasses den konkrete sammenhæng.

 • Anvendelse i praksis/diskussion
 • Den gennemgåede teori anvendes på dokumentationens emne, problemformulering eller spørgsmål. Dette kan gøres gennem en diskussion og/eller praktiske eksempler.

 • Litteraturliste
 • Anvendt litteratur

 • Bilag
 • Bilag er tekst, billeder, grafer osv, som ikke anvendes direkte i dokumentationen, men som der henvises til. Det kan f.eks. været et regneark, hvor man kun har anvendt en mindre del (f.eks. de endelige resultater) i sin dokumentation, eller forskellige billeder af en opstilling.

Når vi taler om en dokumentation kan dokumentet skrives fortløbende. Det betyder f.eks. at afsnittet titel, indholdsfortegnelse og formål ikke skal stå på selvstændige sider.

Emneopgaver

Opgaver skal være så omfattende, at man har en indsigt i den teori og viden der bliver anvendt i opgaven.

Dette kan også kræve, at man også begrunder hvorfor man fravælger nogle teorier. Opgaver kræver, at man får indsigt i de overvejelser der er lavet under udvælgelsen af teori og det materiale man anvender.

Opgaver har et større omfang end dokumentationer, og strukturen er baseret på den trykte bog. Hvert afsnit bør derfor starte på selvstændige sider.

En opgave indeholder:

 • Titel (forside)
 • Forsiden skal indeholde:

  • Opgavens titel (emne?)
  • Hvem der har lavet den: Fulde navn, klasse og studienr.,
  • fag og evt. vejledere samt
  • antal anslag/normalsider (2400 anslag inkl. mellemrum)

 • Indholdsfortegnelse
 • Indholdsfortegnelsen skal indeholde alle kapitler, afsnit og bilag i emneopgaven. Indholdsfortegnelser skal indsættes ved hjælp af funktioner i tekstbehandleren og bør derfor anvendes.

 • Formål
 • Formålet indeholder en kort beskrivelse af emnet, problemstillingen og/eller de spørgsmål der bliver behandlet. Man kan med fordel vente med at skrive denne afsnit til sidst. Så ved man hvad man har skrevet, og man kan være mere "klar" i det man skriver

 • Teori
 • Teorigennemgangen er en fyldestgørende gennemgang af den teori og viden der er om emnet, problemstillingen eller de spørgsmål man arbejder med. Her skal man gennemgå relevante fagudtryk, faglige fremgangsmåder (f.eks. formler).

  Teoriafsnittets længde skal tilpasses den konkrete sammenhæng.

 • Anvendelse i praksis/diskussion
 • Den gennemgåede teori anvendes på dokumentationens emne, problemformulering eller spørgsmål. Dette kan gøres gennem en diskussion og/eller praktiske eksempler.

 • Konklusion
 • Enhver opgave skal afsluttes med en konklusion, hvor svarene på opgavens problemformulering/spørgsmål bliver fremstillet klart og tydeligt.

  Det er altså en kort og præcis sammenfatning af resultaterne man kommer frem til i "Anvendelse i praksis" afsnittet, og præsenterer den viden, man har tilegnet sig omkring emnet, problemformuleringen og spørgsmålene.

  Ideelt set bør man kunne læse Formåls- og Konklusionskapitlet alene, og de andre afsnit er det man læser hvis man vil forstå hvordan man er kommet frem til sin konklusion

 • Litteraturliste
 • Her angiver man de kilder (bøger, artikler, hjemmesider, interviews) der er anvendt i opgaven.

 • Bilag
 • Bilag er tekst, billeder, grafer osv, som ikke anvendes direkte i dokumentationen, men som der henvises til. Det kan f.eks. været et regneark, hvor man kun har anvendt en mindre del (f.eks. de endelige resultater) i sin dokumentation, et spørgeskema osv.

Formelle krav

Sidehovede/fod

Sidehovedet skal indeholde: Navn, klasse, fag og opgavetitel (se eksempel herunder)

Vælg den sidehovedeskabelon du ønsker at anvende. Du kan så forbedre den ved at indsætte felter igennem menuen:

IndsætGenvejselementerFelt

Så kommer du frem til følgende vindue, hvor du kan indsætte de(t) felt du ønsker.

Blandt de meget brugbare er:

Feltnavn Resultat
Author Forfatter
Page Sidetal
NumPages Antal sider i alt
NumWords Antal ord
NumChars Antal tegn
Date Dato

Hvis du har mange felter i dit dokument kan du opdatere dem hurtigt ved først at markere alt ( *Primary*+a
) og derefter trykke F9.

Fodnoter

Hvis der skal kommenteres i teksten, sættes det som en fodnote på den enkelte side.

ReferencerIndsæt fodnote.

Kildehenvisninger

Anvendes der tekst, citater, illustrationer osv. sætter der en parentes i teksten med angivelse af forfatter, kilde og sidennummer f.eks. J. K. Rowling, Harry Potter og Fønixordenen, 305.

Anvender man samme kilde i flere efterfølgende citater kan man skrive ibid *sidetal*. Begrebet ibid kommer fra latin og betyder "på samme sted".

I Litteraturlisten skal kilden fuldt ud beskrives med følgende notation:

-Forfatter-: -bognavn-, -udgave/oplag-, -årstal-, -forlag-, -ISBN-

Forfatteren indsættes med efternavnet først f.eks: Rowling, J.K. Er det en bog med flere forfattere f.eks. Anna Andersen, Bertel Bertelsen, Christina Christensen, og de er angivet i den rækkefølge, så skriver man: Andersen Anne et al. hvis Anne Andersen er redaktøren. Begrebet et al kommer fra latin og betyder: "og andre/med flere".

Er det en hjemmeside angives det med en forkortelse i parantesen f.eks. (vidas1). I kildehenvisningen angives den fulde henvisning, samt dato i brackets:

vidas1: http://www.vidas.dk/undervisning/regneark.html [04.10.16]

Korrekt notation

Er det en dokumentation/opgave der indeholder matematiske udtryk skal disse anvendes korrekt. Man skriver ikke regnearksprogrammering f.eks:

$$ x=(-b +- sqrt(D))/2*a $$

men:

$$ x= \frac{-b \pm \sqrt D}{2a} $$

Du kan anvende følgende dokument til at se hvordan du anvender Word, Libreoffice eller \( L_aT^ex \) : Notation i matematikprogrammer

Guide til Tekstbehandling

Her kan du finde en guide til tekstbehandling: Guide til Tekstbehandling.